Wybrane publikacje po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, przed habilitacją

Monografie własne

Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006, 142 s.

M.Szczepański, Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, Seria rozprawy, nr 477 (rozprawa habilitacyjna).

Współautorstwo monografii

1 M. Szczepański, T. Brzęczek, Occupational pension schemes and the global financial crisis – Poland and the world, Poznan University of Technology, Poznań, 2013, 78 s.
2 E. Badzińska, K. Gołata, M. Szczepański, Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2015, 120 s.
3 M. Szczepański, T. Brzęczek, Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych: uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań, 2016, 192 s.

Rozdział w monografii naukowej

1.Personal provision of retirement income in Poland, w: Personal provision of retirement income. Meeting the needs of older people?, red. J. Stewart, G. Hughes, Northampton, MA, USA, 2009, s. 125-147.
2.The agency problem as an obstacle in development of the occupational pension schemes in Poland, w: Economic and social aspects of modern enterprises, red. M. Szczepański, Poznan University of Technology, Poznań, 2010,s. 109-121.
3.Przewidywany wpływ procesu globalizacji na rozwój sektora bankowego w Polsce, w: Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, red. J. Szambelańczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2010, s. 127-140.
4.The role of occupational pension plans in an optimal Polish pension system, w: Imagining the ideal pension system. International perspectives, red. D.M. Muir, J.A. Turner, W.E. Upjohn Institute for Employment Research Kalamazoo, Michigan, 2011, s. 249-264.
5.Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu” – wstępna ocena proponowanych zmian, w: Reformowanie systemów emerytalnych – porównania i oceny, red. M. Szczepański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2013, s. 147-173.
6.Introduction – approach to a research problem, methodology, presentation of results, w: Occupational pension schemes and the global financial crisis – Poland and the world, red. M. Szczepański, T. Brzeczek, Poznan University of Technology, Poznań, 2013, s. 5-8.
7.Nature and objectives of occupational pension schemes, w: Occupational pension schemes and the global financial crisis – Poland and the world, red. M. Szczepański, T. Brzeczek, Poznan University of Technology, Poznań, 2013, s. 9-46.
8.Pension schemes and global financial and economic crisis, w: Occupational pension schemes and the global financial crisis – Poland and the world, red. M. Szczepański, T. Brzęczek, Poznan University of Technology, Poznań, 2013, s. 59-68.
9.Risk reform in Poland and the efficiency of occupational pension schemes, M. Szczepański, T. Brzęczek, w: Old-age crisis and pension reform. Where do we stand? red. M. Szczepański, Poznan University of Technology, Poznań, 2013, s. 139-153.
10.Zakładowe systemy emerytalne jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie przyszłości, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem: perspektywa klienta i procesów wewnętrznych, red. J. Kałkowska, E. Pawłowski, H. Włodarkiewicz-Klimek, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2013. s. 159-168.
11.Pension reform and the measurement of risk in occupational pension plans in Poland, M. Szczepański, T. Brzęczek, w: Social security and pension reform: international perspectives, red. M. Szczepański, J.A. Turner – Michigan, United States: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 2014, s. 163-181.
12.Social security and pension reform: the view of 16 autors, M. Szczepański, J. A. Turner, w : Social security and pension reform: international perspectives, red. M. Szczepański, J.A. Turner – Michigan, United States: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 2014, s.3-12.
13.Zakładowe systemy emerytalne w Europie Centralnej. Efektywność i ryzyko inwestycyjne a subsydia i instytucje, T. Brzęczek, M. Szczepański, w: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, red. M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2014, s. 173-186.
14.Zarządzanie przez wartości a kultura organizacyjna, w: Zarządzanie rozwojem organizacji w otoczeniu wielokulturowym, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2014, s. 75-84.
15.Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych, w: Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy, E. Badzińska, K. Gołata, M. Szczepański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2015, s. 59-83.
16.Bariery rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce, w: Ubezpieczenia – aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2015, s. 97-110.
17.Barriers and drivers of development of occupational pension schemes in Poland, w: Social security systems in the light of demographic, economic and technological challenges: monograph, red. M. Szczepański, M. Gajowiak, M. Rembiasz, A. Libertowska, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2015. s. 83-98.
18.Wybrane koncepcje zarządzania łączące wartości etyczne i ekonomiczne, M. Szczepański, E. Świtalska, w: Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw: monografia, red. T. Zaborowski, Gorzów Wielkopolski, 2015, s. 27-37.
19.Chosen issues of the management of longevity risk in Polish pension system, w: Proceedings of the 21th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, red. L. Sedmihradskà, 15 and 16 April 2016, University of Economics, Oeconomica Publishing House, Praha, 2016, s. 308-313.
20.Międzynarodowy rynek finansowy, P. Bartkiewicz, M. Szczepański, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze: wybrane problemy, red. P. Bartkiewicz, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2016, s. 67-104.
21.Ryzyko finansowe nabywców usług bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce – aspekty ekonomiczne i etyczne, M. Szczepański, E. Świtalska, w: Społeczne bezpieczeństwo: monografia, red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wielkopolski-Poznań, 2016, s. 47-57.
22.Społeczna odpowiedzialność biznesu a odpowiedzialne kredytowanie w sektorze bankowym w Polsce, w: Pragmatyzm w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: monografia, red. T. Zaborowski, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wielkopolski, 2016, s.119-136.
23.Managing longevity risk in pension system: the case study of Poland, w: Country Eexperiences in economic development, management and entrepreneurship: Proceedings of the 17th Eurasia Business and Economics Society Conference, red. M. H. Bilgin, Springer International Publishing, 2017, s. 705-714.
24.The impact of pension reforms in Poland on public finances, w: Proceedings of the 22nd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, 7-8 April 2017, red. S. Finardi, University of Economics, Oeconomica Publishing House, Praha, 2017, s. 60-65.
25.The economic and social consequences of changes in the pension system in Poland in 2017, w: Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018, University of Economics, Praha, 2018, s. 138-146.
26.The process of making pension decisions – the neoclassical concept versus behavioral economics, w: Proceedings of PenCon 2018 Pensions Conference: Contemporary problems of integrational relations and pension systems a theoretical and empirical perspective, red. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, University of Technology Press, Łódź, 2018, s. 89-98.
27.Determinants of competitiveness in the banking sector in Poland and Ukraine, M. Szczepański, M. Khmelyarchuk, w: XIV Mižnarodna naukovo-praktična konferencja Integraciă Ukraini v Ěvropejs’kij i svitovij finansovij prostir: zbiornik tez, red. L.A. Dubinec’, O.J. Girna, R.K. Šurpenkova, Lwów, Ukraina, 2019, s. 12-15 (abstract)
28.Risk management in occupational pension plans. Case study of Poland, red. L. Sedmihradskà, w: Proceedings of the 24rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019, University of Economics, Oeconomia Publishing House, Praha, 2019, s. 127-135.
29.Zastosowanie bodźców behawioralnycyh w zarządzaniu ryzykiem długowieczności, w: Zarządzanie finansami. Rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw, red. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2019.

Redakcja monografii naukowych


Economic and social aspects of modern enterprises, red. M. Szczepański, Poznan University of Technology, Poznań, 2010, 125 s.
Old-age crisis and pension reform. Where do we stand ? red. M. Szczepański, Poznan University of Technology, Poznań, 2013, 222 s.
Reformowanie systemów emerytalnych – porównania i oceny, red. M. Szczepański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2013, 379 s.
Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, red. M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2014, 394 s.
Social security and pension reform: international perspectives, red. M. Szczepański, J.A. Turner – Michigan, United States, W.E. Upjoh Institute for Employment Research, 2014, 345 s.
Social security systems in the light of demographic, economic and technological challenges: monograph, red. M. Szczepański, M. Gajowiak, M. Rembiasz, A. Libertowska, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2015, 141 s.
Ubezpieczenia – aspekty teoretyczne i praktyczne, red.A. Organiściak-Krzykowska, J. Witkowska, S. Pieńkowska-Kamieniecka, R. Stempel, S. Wieteska, M. Szczepański, J. Bak, M. Cicha-Nazarczuk, G. Strupczewski, K. Kraiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2015, 132 s.

Podręczniki, rozdziały w podręcznikach

System finansowy i rynek finansowy, w: Makroświat: podręcznik z zadaniami do makroekonomii, red. M. Gajowiak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2013, s. 141-167.
Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw. Instrumenty- metody-przykłady- zadania, red. P. Bartkiewicz, M. Szczepański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2016, 220 s.

Pozostałe publikacje dostępne są pod adresem internetowym:
https://sin.put.poznan.pl/people/details/marek.szczepanski