Main Menu

Witam Państwa na mojej stronie internetowej!

Biografia

Studia magisterskie ukończył w 1982 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – na kierunku nauki polityczne (specjalność dziennikarska, dyplom z wyróżnieniem) oraz filozofia (specjalność nauczycielska, drugi fakultet, z wynikiem bardzo dobrym). Jest również absolwentem Studiów Podyplomowych Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (27 grudnia 2008 roku przemianowanej na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Na początku swojej kariery zawodowej związany był z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, gdzie w 1982 r. podjął pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta w Instytucie Polityki Społecznej. Po obronie doktoratu w 1989 r. awansował na stanowisko adiunkta. Praca doktorska poświęcona była „Koncepcji ideologii politycznej w kontekście filozofii społecznej Juergena Habermasa” i obroniona została na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

W latach 1988-1989 odbył długoterminowy staż naukowy na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem, pod kierunkiem światowej sławy socjologa i filozofa Juergena Habermasa, jako stypendysta DAAD.

W latach 1991-2003 pracował w praktyce gospodarczej – w Wielkopolskim Banku Kredytowym SA (następnie: Banku Zachodnim SA) oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej SA, gdzie pełnił szereg funkcji związanych z public relations i marketingiem usług finansowych (m.in. rzecznik prasowego i kierownika Zespołu Prasowego w WBK SA), a także z obsługą bankową klientów instytucjonalnych i detalicznych (m.in. jako dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK SA i pracownik Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Oddziale Regionalnym BGŻ SA). W praktyce gospodarczej zdobył szereg cennych kompetencji, które okazały się bardzo przydatne w dalszej pracy naukowej.

Od 2004 r. powrócił do pracy naukowej – w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych”.

Przez 8 lat sprawował funkcje kierownika Katedry Nauk Ekonomicznych, a obecnie jest kierownikiem Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń oraz zastępcą dyrektora Instytutu Logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Jest członkiem zarządu międzynarodowego stowarzyszenia naukowego European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP) oraz wiceprezesem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu, a także członkiem Rady Redakcyjnej wydawanego w Czechach czasopisma naukowego „Forum socialni politiky”.

Inicjator i kierownik komitetu organizacyjnego organizowanych cyklicznie międzynarodowych konferencji naukowych „systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych.

Jest autorem 75 publikacji naukowych, w tym dwóch samodzielnych monografii. Kierował projektami badawczymi (grantami) finansowanymi przez MNiSZ oraz Narodowe Centrum Nauki (czytaj więcej)

Wypromował dotąd 2 doktorów oraz 102 magistrów.


Problematyka badawcza

  • badania porównawcze systemów emerytalnych (zwłaszcza -zakładowych systemów emerytalnych) – aspekty zarządcze i ekonomiczne,
  • zarządzanie ryzykiem – w systemach emerytalnych i w przedsiębiorstwach,
  • zastosowanie ekonomii behawioralnej w systemach zabezpieczenia społecznego,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem roli benefitów pozapłacowych i bodźców ekonomii behawioralnej.

Kontakty naukowe

e-mail: marek.szczepanski@put.poznan.pl
Baza publikacji naukowych pracowników Politechniki Poznańskiej:
https://sin.put.poznan.pl/people/details/marek.szczepanski
ORCID: 0000-0002-8929-7490
Research Gate:
https://www.researchgate.net/profile/Marek_Szczepanski2
https://www.fem.put.poznan.pl/